Glashouwer Theaterproducties houdt zich niet bezig met het verzamelen van persoonsgegevens en houdt zich verre van de verkoop van data. De enige persoonlijke gegevens die wij verwerken zijn nodig voor het uitvoeren van ons werk. Om te voldoen aan de GDPR (General Data Protection Regulation) volgt hier onze privacyverklaring.

Privacyverklaring

Glashouwer Theaterproducties, gevestigd aan Sumatrakade 983 1019 RC Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
Glashouwer Theaterproducties verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten, met ons werkt, ons sponsort en/of gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via deze website, in correspondentie en/of telefonisch

2. Met welk doel
Glashouwer Theaterproducties verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Glashouwer Theaterproducties verzameld geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

4. Geautomatiseerde besluitvorming
Glashouwer Theaterproducties neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

5. Bewaarperiode
Glashouwer Theaterproducties bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren namen, adressen, correspondentiegegevens en/of bankrekeningnummers maximaal 7 jaar voor de belastingdienst.

6. Cookies
De website van Glashouwer Theaterproducties gebruikt geen cookies. De website heeft wel een plugin van Mailchimp en Mollie. Deze platforms gebruiken wel cookies. In het volgende punt wordt meer verteld over deze platforms.

7. Delen van gegevens
Glashouwer Theaterproducties verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Glashouwer Theaterproducties blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Mailchimp
Voor het versturen van onze nieuwsbrief gebruiken wij het platform Mailchimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke nieuwsbrief die geautomatiseerd is verzonden zie je een link waarmee je je kan afmelden voor de nieuwsbrief. Je ontvangt de nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Mollie
Voor het uitvoeren van de donaties via onze website gebruiken wij het platform Mollie. Mollie verwerkt je naam en betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht je gegevens te gebruiken om de dienstverlening te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

8. Jouw rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als het gaat om gegevens voor de nieuwsbrief dan kun je jouw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen met de daarvoor bestemde link onderaan elke nieuwsbrief. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Glashouwer Theaterproducties en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@detteglashouwer.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Glashouwer Theaterproducties wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Beveiliging
Glashouwer Theaterproducties neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@detteglashouwer.com.

Glashouwer Theaterproducties, mei 2018